ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1
5
8
13
1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
12
7
19
2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
18
11
29
2
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
35
26
61
5
มัธยมศึกษาปีที่ 4
12
14
26
2
มัธยมศึกษาปีที่ 5
11
10
21
2
มัธยมศึกษาปีที่ 6
16
13
29
2
รวมมัธยมปลาย
39
37
76
6
รวมทั้งหมด
74
63
137
11

ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1
5
8
13
1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
11
7
18
2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
17
11
28
2
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
33
26
59
5
มัธยมศึกษาปีที่ 4
11
12
23
2
มัธยมศึกษาปีที่ 5
10
11
21
2
มัธยมศึกษาปีที่ 6
13
13
26
2
รวมมัธยมปลาย
34
36
70
6
รวมทั้งหมด
67
62
129
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562


โรงเรียนสวายพิทยาคม 

หมู่ที่ 4 บ้านทับขอน ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33170

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook