ประวัติโรงเรียน
ความเป็นมา (ประวัติโรงเรียน)

          โรงเรียนสวายพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 48 ตำบลสวาย  อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์  33170  โทรศัพท์ 045-969314  Website http://www.sawaipit.com  บริเวณที่ตั้งเป็นที่ดอนป่าเสื่อมโทรม  มีเนื้อที่ 68 ไร่  2 งาน  98  ตารางวา  ได้ดำเนินการก่อสร้างเป็นอาคารเรียน และพัฒนาเรื่อยมา เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนพอกพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2542 โรงเรียนได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นเอกเทศ ชื่อโรงเรียนสวายพิทยาคม ปัจจุบันสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  สำนักงาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  มีนางสาวนิตยาพร  อำนวย เป็นผู้บริหารคนปัจจุบัน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  

          โรงเรียนสวายพิทยาคม จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โดยใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 รวมนักเรียนทั้งหมด 139 คน (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.2561) จำนวน 6 ห้องเรียน ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีบุคลากรในโรงเรียนมีทั้งหมด 20  คน ประกอบด้วย  ผู้บริหาร จำนวน 1 คน ครูประจำการจำนวน 10 คน พนักงานราชการ จำนวน 5 คน ลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 2 คน ครูธุรการ 1 คน นักการภารโรง จำนวน 1 คน อาคารเรียน 216 ปรับปรุง จำนวน  1  หลัง  อาคารเรียนกึ่งถาวร จำนวน  1 หลัง อาคารเรียนชั่วคราว จำนวน 1 หลัง โรงอาหารแบบประหยัดจำนวน 1 หลัง บ้านพักผู้บริหารจำนวน 1 หลัง บ้านพักครู จำนวน 2 หลัง บ้านพักภารโรง จำนวน 1 หลัง  

          สภาพความพร้อมของบุคลากร  บุคลากรโรงเรียนสวายพิทยาคม มีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยโรงเรียนมีการจัดบุคลกรให้รับผิดชอบงานตามความสามารถและความถนัดมีการอบรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ  บุคลากรมีการแสวงหาความรู้  พัฒนาตนเองในการจัดการเรียนการสอน  มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ  ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐานตามหลักสูตรส่วนใหญ่อยู่ในระดับพอใช้

          ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการในรอบปีที่ผ่านมา  โรงเรียนสวายพิทยาคมได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการทั้งงานประจำและงานโครงการโดยภาพรวมถือว่าประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ แผนพัฒนาโรงเรียนในอนาคต  โรงเรียนมุ่งมั่นพัฒนาในทุก ๆ ด้านควบคู่กันไป มุ่งมั่นที่จะพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามพระราชบัญญัติการศึกษา และตามมาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ.2561 ที่ให้ผู้เรียน เป็นคนดี มีคุณธรรม ยึดค่านิยมร่วมของสังคมเป็นฐานในการพัฒนาตนให้เป็นบุคคลที่มีลักษณะขั้นต่ำ 3 ด้าน  คือ ผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ตามคำขวัญของโรงเรียน“ ตั้งใจเรียน  เพียรความดี  มีคุณธรรม นำชุมชน ” ผู้บริหารโรงเรียนคือ  นางสาวนิตยาพร  อำนวย

 โรงเรียนสวายพิทยาคม 

หมู่ที่ 4 บ้านทับขอน ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33170

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook