ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนสวายพิทยาคมได้รับโอกาสต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เผยแพร่โดย : ผู้แลระบบ วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2564

วัน อังคาร ที่ 2 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนสวายพิทยาคมได้รับโอกาสต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เพื่อติดตามการประเมินการเตรียมความพร้อม ในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นำโดย นายนริศ อัมภรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมย์ ประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมินผล
นางวิมลวรรณ เปี่ยมจาด ผอ.กลุ่มนิเทศ กรรมการ
นางสาวนันทกา สุจินพรัหม ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
นายวรรณจักร หงษ์ทอง ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ
ซึ่งผลการดำเนินการรับการนิเทศในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โรงเรียนสวายพิทยาคม ซึ่งนำโดย นายโสภณ บุญภา รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคระครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน รู้สึกเป็นเกียตริอย่างยิ่งและขอขอบคุณ คณะกรรมการนิเทศติดตามการประเมินการเตรียมความพร้อม จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ที่ให้เกียรติมาเป็นคณะกรรมการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนในครั้งนี้เป็นอย่างสูง

อ่านแล้ว : คน |


โรงเรียนสวายพิทยาคม 

หมู่ที่ 4 บ้านทับขอน ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33170

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By โรงเรียนสวายพิทยาคม