ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล :
นางสาวธันยพร สะสมผลสวัสดิ์
ตำแหน่ง :
ครู
เบอร์:
045969314
อีเมล์ :
webmaster@sawaipit.ac.th
ประวัติการศึกษา
ที่
ปีการศึกษาที่จบ
ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ
ชื่อสถานศึกษา / สาขาที่จบ
1 2560 ปริญญาตรี ครุศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ประวัติการทำงาน
ที่
ปี พ.ศ.
สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
1 2560-ปัจจุบัน โรงเรียนสวยพิทยาคม ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ที่
ชื่อผลงานโรงเรียนสวายพิทยาคม 

หมู่ที่ 4 บ้านทับขอน ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33170

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook