เอกสาร
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 สรุปแบบออกเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
10 กรกฏาคม 2562 49นายปัญญา ทองทิพย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
29 ดาวน์โหลด
2 แบบฟอร์มการพิมพ์หนังสือราชการ
29 พฤษภาคม 2562 58ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
33 ดาวน์โหลด
3 รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
25 พฤษภาคม 2562 132ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
29 ดาวน์โหลด
4 แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู
25 พฤษภาคม 2562 74ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
17 ดาวน์โหลด
5 คำสั่งโรงเรียนสวายพิทยาคม
25 พฤษภาคม 2562 41ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
13 ดาวน์โหลด
6 ตารางเรียน/ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
25 พฤษภาคม 2562 79ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
10 ดาวน์โหลด
7 ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
25 พฤษภาคม 2562 32ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
16 ดาวน์โหลด
8 เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงาน
25 พฤษภาคม 2562 34ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
13 ดาวน์โหลด


โรงเรียนสวายพิทยาคม 

หมู่ที่ 4 บ้านทับขอน ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33170

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook