เอกสาร
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 1_รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR-2562-
23 มีนาคม 2564 25ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
13 ดาวน์โหลด
2 รายงานการประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพการศึ
23 มีนาคม 2564 18ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
14 ดาวน์โหลด
3 ประกาศโรงเรียนสวายพิทยาคม
23 มีนาคม 2564 16ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
6 ดาวน์โหลด
4 สรุปแบบออกเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
10 กรกฏาคม 2562 95นายปัญญา ทองทิพย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
60 ดาวน์โหลด
5 แบบฟอร์มการพิมพ์หนังสือราชการ
29 พฤษภาคม 2562 122ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
65 ดาวน์โหลด
6 รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
25 พฤษภาคม 2562 188ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
56 ดาวน์โหลด
7 แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู
25 พฤษภาคม 2562 132ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
42 ดาวน์โหลด
8 คำสั่งโรงเรียนสวายพิทยาคม
25 พฤษภาคม 2562 94ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
40 ดาวน์โหลด
9 ตารางเรียน/ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
25 พฤษภาคม 2562 122ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
34 ดาวน์โหลด
10 ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
25 พฤษภาคม 2562 77ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
42 ดาวน์โหลด
11 เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงาน
25 พฤษภาคม 2562 76ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
37 ดาวน์โหลด


โรงเรียนสวายพิทยาคม 

หมู่ที่ 4 บ้านทับขอน ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33170

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook