เอกสาร
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 สรุปแบบออกเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
10 กรกฏาคม 2562 34นายปัญญา ทองทิพย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
20 ดาวน์โหลด
2 แบบฟอร์มการพิมพ์หนังสือราชการ
29 พฤษภาคม 2562 38ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
22 ดาวน์โหลด
3 รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
25 พฤษภาคม 2562 104ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
20 ดาวน์โหลด
4 แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู
25 พฤษภาคม 2562 46ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
8 ดาวน์โหลด
5 คำสั่งโรงเรียนสวายพิทยาคม
25 พฤษภาคม 2562 23ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
5 ดาวน์โหลด
6 ตารางเรียน/ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
25 พฤษภาคม 2562 59ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
4 ดาวน์โหลด
7 ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
25 พฤษภาคม 2562 14ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
5 ดาวน์โหลด
8 เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงาน
25 พฤษภาคม 2562 13ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
4 ดาวน์โหลด


โรงเรียนสวายพิทยาคม 

หมู่ที่ 4 บ้านทับขอน ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33170

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook