เอกสาร
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 สรุปแบบออกเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
10 กรกฏาคม 2562 83นายปัญญา ทองทิพย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
49 ดาวน์โหลด
2 แบบฟอร์มการพิมพ์หนังสือราชการ
29 พฤษภาคม 2562 91ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
53 ดาวน์โหลด
3 รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
25 พฤษภาคม 2562 182ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
52 ดาวน์โหลด
4 แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู
25 พฤษภาคม 2562 117ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
33 ดาวน์โหลด
5 คำสั่งโรงเรียนสวายพิทยาคม
25 พฤษภาคม 2562 68ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
30 ดาวน์โหลด
6 ตารางเรียน/ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
25 พฤษภาคม 2562 110ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
32 ดาวน์โหลด
7 ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
25 พฤษภาคม 2562 56ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
33 ดาวน์โหลด
8 เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงาน
25 พฤษภาคม 2562 55ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
36 ดาวน์โหลด


โรงเรียนสวายพิทยาคม 

หมู่ที่ 4 บ้านทับขอน ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33170

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook